Algemene voorwaarden

ALGEMENE (HUUR) VOORWAARDEN HAPPY EVENTS  

DEFINITIES:

Verhuurder Happy Events, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 81451571.
Huurder: de natuurlijke en of rechtspersoon, die met Happy Events een overeenkomst aangaat.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Happy Events evenals op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten, verschrijvingen en  aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Happy Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
3.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Happy Events de huurder hierover tevoren inlichten.
3.3 Happy Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de huurder door te berekenen. Happy Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de huurder mede te delen en toe te lichten.
3.4 Bovendien mag Happy Events het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Happy Events, dat in redelijkheid niet van Happy Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Happy Events zal de huurder in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Happy Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 4 – LEGITIMATIE
4.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van het gehuurde goed zich op verzoek van de verhuurder door middel van een wettig legitimatiebewijs te legitimeren.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID
5.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging van de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht.
5.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolg schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

Artikel 6 – HUURPRIJZEN & TRANSPORT
6.1 Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed, en gelden voor de periode die tevoren tussen partijen is afgesproken.
6.2 Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangst name van de zaken, ook tijdens het transport indien dit zijdens opdrachtgever verzorgd wordt, het risico en rekening van verlies of beschadiging van zaken.
6.3 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is de opdrachtgever gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door verhuurder is voldaan.
6.4 Transport geschiedt tegen de door verhuurder vastgestelde tarieven.
6.5 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond afgeleverd en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken hebben gemaakt. De laad/los plaats dient makkelijk bereikbaar te zijn voor onze vervoersmiddelen.
6.6 Als uitgangspunt voor laadtijd geldt maximaal 15 minuten: als uitgangspunt voor lostijd geldt eveneens maximaal 15 minuten.
6.7 Indien zaken door verhuurder worden bezorgd en/of gehaald verplicht de opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend waarbij als uitgangsbasis de gemaakte kosten aan zijde van verhuurder gelden.
6.8 Zaken dienen aan het eind van de huurperiode compleet, ordelijk en zo dicht mogelijk bij elkaar opgesteld te staan om een spoedig laden en transport te bevorderen, bij gebreke waarvan de verhuurder de uit dit gebrek voortvloeiende kosten in rekening zal brengen bij opdrachtgever. Een en ander is ter beoordeling aan verhuurder.
6.9 Bij uitvoering van de opdrachten behouden wij ons geringe afwijkingen voor.
6.10 Op de overeengekomen dag worden de goederen ter beschikking gesteld aan de verhuurder.
6.11 Transporten en opruimen van stylingen in het weekend en ’s nachts kan alleen in overleg en tegen een extra weekend en/of nachttarief (geldt voor 08.00 en na 20.00).

Artikel 7 – VERPLICHTINGEN HUURDER
7.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de Algemene (huur) voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
7.2 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
7.3 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te vrijwaren.
7.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
7.5 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op gebreken in het normale functioneren te controleren.

Artikel 8 – RETOUR EN VERPAKKINGEN
8.1 De goederen dienen op de retourdatum op afgesproken tijd klaar te staan voor transport op dezelfde wijze waarop ze geleverd zijn (op rolcontainer, in kratten, op pallet etc.) en op dezelfde wijze geretourneerd worden.
8.2 Indien op de retourdatum op de afgesproken tijd de huurder de goederen niet klaar heeft staan voor verzending of heeft opgestuurd dan wordt vanaf die datum huur in rekening gebracht totdat de goederen retour zijn. Tevens worden alle extra kosten voor transport, arbeid e.d. doorberekend.
8.3 Bij vervoer van de goederen door de opdrachtgever zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het teniet gaan der goederen en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 De verhuurder zal bij het retour brengen/halen/sturen een telling van de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

Artikel 9 – BETALING
9.1 De huurder ontvangt na akkoord offerte de eerste factuur met 30% van het totaalbedrag. Dit dient als aanbetaling. Vier weken voor de huurdatum ontvangt de huurder een restantfactuur. Deze factuur dient voor de huurdatum te zijn voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
9.2 De huurder die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Happy Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 10 –  BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
10.1 Happy Events heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
10.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Happy Events op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Happy Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.3 Decoraties die op speciaal verzoek zijn besteld en speciaal voor de bestelling zijn gemaakt, worden bij iedere annulering volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
10.4 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Happy Events gemaakte kosten als gevolg van deze annulering in zijn geheel door huurder vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 30% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 50 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering.
10.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Happy Events, zal verhuurder in overleg met huurder zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn.
10.6 Bij het einde van de overeenkomst zal het gehuurde in dezelfde staat als waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten worden gesteld. Eventuele reinigingskosten bedragen €40,- per uur.

Artikel 11 –  SCHADE EN VERMISSINGEN
11.1 Gehuurde artikelen waaronder het bestek en onderborden, dienen altijd gewassen retour gegeven te worden. Als het nat is, dient het te worden uitgehangen te worden om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes, kaarsvet, schimmel, kauwgom, olie, inkt en andere onherstelbare vlekken worden gezien als schade.
11.2 Alle schades. Vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In deze gevallen blijft uiteraard de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de nieuwwaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken en het als een goede huisvader te verzorgen.
11.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Vanaf het moment van ontvangst is de huurder geheel aansprakelijk voor de geleverde goederen. Bij beschadiging of verkeerd gebruik is de huurder aansprakelijk voor de toegebrachte schaden. Reparatie of eventuele vervanging komt geheel voor de rekening van de huurder. Materialen dienen in originele staat geretourneerd te worden. Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor schades ontstaan door of ten gevolge van gehuurde goederen. De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.
12.2 Huurder vrijwaart verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de verhuurder te vergoeden. De kosten worden door verhuurder bepaald en zijn voor partijen bindend.
12.3 Beschadigde of verloren zaken, als ook breuk of enige kwaliteitsvermindering, als ook de geleverde zaak te vervanging van de beschadigde of verloren zaak zijn gedurende de gehele huurperiode voor rekening van opdrachtgever. Vergoeding van zaken geschiedt tegen nieuwwaarde.
12.4 Opdrachtgever verplicht zich maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of anderszins en zo nodig de gehuurde zaken te verzekeren. Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, leges, precario, staangelden, milieulasten en/of aanverwante risico’s en kosten, voortvloeiend uit het gebruik van gehuurde zaken.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de huurder is Nederlands recht van toepassing.